Manipulace s materiálem a bezpečnost

Ve skladových hospodářstvích, kde dochází k časté manipulaci s materiálem, jeho nakládání na vozidla nebo naopak vykládání z vozidel, je potřebné zajistit, aby veškeré činnosti s tím spojené, probíhaly efektivně, bez zbytečných prostojů, námahy a bezpečně.skladování na regálech ulička
Nejjednodušším prostředkem pro manipulaci s objemnými nebo těžkými předměty jsou ruční vozíky, rudly, kolečka, podvozky nebo dopravní plošiny. Pro manipulaci s těžšími břemeny mohou být některé vozíky vybaveny elektrickým modulem, ten těžkou práci vykoná za obsluhu. Pro práci s paletami nebo menšími přepravními kontejnery jsou využívány paletizační, vysokozdvižné vozíky. Je-li součástí skladu nájezdové rampy, může vozík i s nákladem vjet do nákladového prostoru vozu a tam jej bezpečně složit.
Každá budova, tedy i sklad, má určenou konstrukční nosnost, ta se nesmí v žádném případě překročit. Proto musí být ve skladech i jiných prostorách, určených ke skladování, na viditelných místech tabulky, na nichž je vyznačeno přípustné zatížení podlahy. Jestliže se skladovaný materiál ukládá na sebe, musí být ukládán tak, aby se nesesunul. Jednotlivé stohy se nesmí opírat vzájemně o sebe ani o stěny skladu. Normou je dáno maximální možní vychýlení 2% výšky stohu.nakládání v hale kamion prostor
Pro bezpečný pohyb osob a manipulaci s materiálem musí být mezi regály dostatečně široké uličky, ty se nesmí nijak zužovat, musí být volně průchodné. Používají-li se manipulační vozíky, musí být ulička o 0,4 m širší než vozík s nákladem. Při manipulaci se vymezuje manipulační prostor se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Všechny provozní plochy, uličky, dopravní cesty i komunikace pro pěší musí být na podlaze označeny, musí být trvale průchodné a průjezdné. Dopravními značkami nebo černožlutým šrafováním se označují nebezpečná místa.
Pro sklad je zpracován Provozní řád, který mimo jiné stanovuje odpovědné osoby, organizační a bezpečnostní opatření při práci ve skladu, kontroly technických zařízení a organizaci školení a přezkušování zaměstnanců. Jeho součástí je i půdorysný schématický plán s vyznačením skladových prostor, komunikací i parkovišť.

Doporučené články